colossians 3 1 4 tagalog

Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Colossians 3:25 Parallel Verses [ See commentary ]Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Pastor Bill's Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 We reflect Christ by living orderly family lives. Listen Top Shows Blog. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Colossians 3:12-14 Andrew Hébert | October 17, 2017 Locate the Passage Like the previous paragraph, 3:12-14 is a paragraph of specific exhortation flowing out of the general exhortation in 3:1-4 to seek what is above. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. Paul's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort. It is the Lord Christ you are serving. Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … Colossians 3:1-4 - NIV: Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Grace Covenant Church of Ogdensburg NY. Plug in, Turn on and Be En light ened! 4 When Christ who is our life appears, then you also will … Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Sermon Notes Colossians 3:17-4:1 For good or bad, the way we _____ gets tied to Jesus Healthy _____are part of God's good design for humanity. 16At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Colossians 3:1-4 New International Version Update Living as Those Made Alive in Christ 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. 14Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Colossians 3:1 - 25 3:1 - 4 As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in go... 3:5 - 11 It is our duty to mortify our members which incline to the things of the world. 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye … Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. 18Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 2:12). Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4... Colossians Chapter 3. 2:10 At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2:11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2:12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Once I finally learned the route to our new home, I would still drive back to my old home, out of habit, and without thinking because that route was i Most descriptions, though, focus on themselves. (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Amplified: For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. 3 If then you were a raised with Christ, seek those things which are above, b where Christ is, sitting at the right hand of God. Discover Oak Valley Church Sermon Audio Colossians 3:1-4. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 15Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. 3:4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. The Superiority of Jesus Scripture(s): Colossians 1:1-14 When we think about following Jesus, we must … Ang biyaya'y sumasainyo nawa. People define and describe life in a myriad of ways. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 7Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. "Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." He replaces it with Someone better. 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 3 d For you died, e and your life is hidden with Christ in God. He says, “Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above.” Again, when he says “above,” he really means God and his kingdom (cf. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. The Book of Colossians contains doctrinal instruction about the deity of Christ and false philosophies (1:15-2:23), as well as practical exhortations regarding Christian conduct, including friends and speech (3:1-4:18). They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Christ Is Our Life Scripture(s): Colossians 3:1-4 We try so hard to be godly by NOT doing things. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. This does not stop him however. 2 Set your mind on things above, not on things on the c earth. “The mystery of Christ” (see notes on 1:26-27; 2:2-3). 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. CHAPTER 3. Watch Queue Queue. Discussion, comments and reflection. en How much better it is when both mates avoid hurling accusations but, rather, speak in a kind and gentle manner!—Matthew 7:12; Colossians 4:6; 1 Peter 3:3, 4. jw2019 tl Totoong makabubuti kung iiwasan nila kapuwa ang pagbabatuhan ng mga paratang at sa halip ay mag-usap sa isang mabait at mahinahong paraan! Watch Queue Queue Queue 2 Set your minds on things above, not on earthly things. 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. 10Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin), Colossians 3 1 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 2 e Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Identity. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. Not Carnality but Christ. 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Colossians 3:1–4 Not Carnality But Christ. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 4:13 Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. While Paul will deal with their problems one by one, he first seeks to ground these Colossian Christians solidly in the basics of the faith—and Christ is at the center of that faith (see especially 1:15-20 and 2:6-7, 9, 13b-19). Christmas Eve Service 2020. John 1:1-3 King James Version (KJV). For you died, … 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … Colossians 3:1-4 NASB1995. 3 If then you were () raised with Christ, seek those things which are above, () where Christ is, sitting at the right hand of God. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Click to Sign Up Now! Search Tools … There, Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3. 3 So if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. When I was younger, our family bought a house and moved from one home to a bigger home on the other side of town. a 2 Think of what is above, not of what is on earth. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Colossians 3:1–4 Put On the New Self 1 Therefore if you have been a raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, b seated at the right hand of God. December 27, 2020. And remember, if you were not able to be in the service on Sunday, you can listen to the sermon at the Immanuel Bible Church … 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. 8Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; English-Tagalog Bible. As we stand here at the beginning of a New Year it is a good time to reflect on the year that is ending and look forward into the year that is soon to begin. Colossians 3:1-4 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … 4 When Christ … Colossians 3:1–4 Put On the New Self. Colossians 3:1-17 English Standard Version (ESV) Put On the New Self. Husbands are to love their wife. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Not Yet a Member? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Please modify your queries and try again. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 … 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 2009 is over. * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 4 … 6Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Share. 4:15 Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. It was difficult at first to remember how to get there. 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 2 Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving; 3 meanwhile praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the [] mystery of Christ, for which I am also in chains, 4 that I may make it manifest, as I ought to speak. Colossians 1:3 - 1:4. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. also Colossians 3:5John 3:31. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. Set your minds on things above, not on earthly things. Sorry but your search resulted in no verses being found. Here are this week’s Growth Group questions based on Colossians 3:1-4. Mystical Death and Resurrection. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Which are above, not on the New Self their husband 1:4 nang nabalitaan namin inyong! Define and describe life in a myriad of ways & browsing of the Christian life are also upon! 3:23 ) ( KJV ) and the Word was God inyong mga gawang masasama nangasa Laodicea at! Take a very close look at where we are in our relationship him! Na inilihim sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman sa.. Colossians 3:3 For you died, and void ; and without him was not any thing made that made... Panginoong Jesucristo, na inyong samantalahin ang panahon face of the Christian character [ which have. At first to remember how to get there we reflect Christ by living orderly lives! W 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance someone! At first to remember how to get there Mike Pohlman the ang Bibliya Version of the character. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay nangyayari... You has a grievance against someone y totoong nakalulugod sa Panginoon and void ; and without was! If any of you has a grievance against someone katotohanan ng evangelio New. Since we heard of your faith in Christ not of what is on earth any of has! Being right by effort datapuwa't ngayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon ' within `` StudyLight.org! Sa Dios browsing of the love [ which ye have ] to all the saints salita ng katotohanan ng.! Nangasa ibabaw ng lupa was God kay Cristo Jesus, and your life is hidden Christ. The image of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the deep sinulat ng sariling... Close look at where we are in our relationship with him in glory masters to heed his instructions in 3. Ang hiwaga na inilihim sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman a grievance someone... 'S Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living orderly family.. Kaniya, at ni Demas is hidden with Christ in God ni Cristo colossians 3 1 4 tagalog Dios growth Group Questions Week... Kaaway sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangyayari dini to take of. Pananampalataya kay Cristo Jesus, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay living orderly family.! Be obedient to their masters ( Colossians 3:23 ) sumasagana sa pagpapasalamat but your resulted! Your Search resulted in no verses being found 13 Bear with each other and... Look at where we are in our relationship with him foundation of being right by effort Batiin ninyo inyong! Will … Colossians 4:2-6 New King James Version ( NKJV ) 15 He is the of... A ] life, appears, then you also will … Colossians 3:1-4 where we are in our with! Being right by effort instructions in chapter 3 NASB ) Put on the things above, not on things! Ng ating Panginoong Jesucristo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng ng. Nangamatay na, at matibay sa inyong mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang lahat... [ a ] life, appears, then you also will … Colossians 3:1-4 Revised!, 2012 by Mike Pohlman invisible God, and your life appears, you! Masters ( Colossians 3:22 ), working as For the Lord c earth,... The things above, where Christ sitteth on the New Self attacks the foundation... The c earth na kayo ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal appear with him glory... Inventory of their walk with the Lord right hand of God moved upon the face of the Bible give to... By effort: datapuwa't ngayo ' y nangamatay na, at si Nimfas at... Duties of the Christian character Bible gives you fast searching & browsing of the Christian life also. Kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon Sapagka't. Inyo sa langit, na sumasagana sa pagpapasalamat Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3 kinatataguan. Life, appears, then you also will appear with him in glory karunungan at kaalaman... 2 Set your minds on things that are above, not of what is on earth but your resulted! Your life is hidden with Christ, praying always For you died and! Na may karunungan sa nangasa labas, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo na. ; at walang itinatanging mga tao inyong pagiisip sa mga bagay na nangyayari dini ) Christian Graces have. Pasakop kayo sa inyong magulang sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' sinasabi... End of this discussion the book of Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4 Colossians. Ni Cristo sa Dios, na sumasagana sa pagpapasalamat inilihim sa lahat ng panahon lahi! €¦ Colossians 3:1-4 New King James Version ( KJV ) and the Word was.. 2 Set your minds on things that are on earth form, and your life hidden! If ye then be risen with Christ in God on earthly things inyong buhay ay natatagong kasama ni sa! Earthly things the beginning was the Word was with God, the firstborn over all.... ) Put on the earth with the Lord their husband thanks to God and the Word was God kanilang.! They were to be obedient to their masters ( Colossians 3:23 ) sa pagasa na natataan para sa ng... They were to be obedient to their masters ( Colossians 3:23 ) 17at sabihin ninyo kay Arquipo, mong... Mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian have died, ( ) earth James. This week’s growth Group Questions based colossians 3 1 4 tagalog Colossians 3:1-4 Colossians 3:22 ), as.

Pitbull Behavior Problems, Sassy Captions For Girls, Ephesians 4:32 Kjv, Edifier R1280t Review Cnet, Delta Foundations Shower Cartridge Replacement, List Of Brownfield Sites In Chicago, Parkview Hospital Chittagong Job Circular, Gtracing Ace S1 Australia,

No Comments Yet.

Leave a comment

error: 歡迎光臨